Archiv písní

2016/2017   2017/2018  
21. 8. Lechotice Apoštolská
Já rád Tě mám
27. 8. Lechotice    Neseme, Pane, chléb a víno 
K tobě, Pane, s díkem přicházím
24. 9. Biřmování Hymnus k DS
Tvůj plamen
Cesta života
3. 9. Žehnání aktovek  Zář tváře Tvé
Přinášíme chléb
Na cestu s námi 
25. 9. Pod věží Ať zní zvučný chvalozpěv
Hosana Králi králů
Pouze Ty
Stretol ma dnes Pán
10. 9. žehnání úrody Z mnoha zrn
 
28. 9. Sazovice Vinný kmen
Učiň mě Pane nástrojem
17. 9. Ty jsi jediný Bůh 
23. 10. Misijní neděle Korunovaná hvězdami
Sílu dám
24. 9.  Chvalte služebníci
6. 11.  Dobrořeč duše má 28. 9. Sazovice Shlédni dnes prosíme
Mou cestu v rukou máš
 
12. 11. Lidečko Stále víc
Obeta srdca
1. 10. Machová Chleba a víno neseme 
Kristus Pán
 
13. 11. Benefiční koncert Stále víc
Uzdrav svou zem
Obeta srdca
8. 10.  Korunovaná hvězdami / O Marii (Adorare)
20. 11. S každým trápením
Obeta srdca 
15. 10.  nezpívalo se
26. 11. Žehnání adv. věnce Pojď ke mně blíž 
Má víra
V ten den kdy Pán
22. 10. Misijní neděle  Efatha
Jesus Christ You are My Life 
27. 11. Zpívej, brzy už přijde Pán 29. 10.  Nová lurdská píseň
11. 12. Otevřete brány
Hle Pán jistě přijde
5. 11.  Můj Pán všechny svolá 
18. 12. Celé věky čekaly 10. 11.  Ježíš, nejkrásnější
Je stále přítomná
Dáváš mi lásku vzácnou
El Šadaj
22. 12. pohřeb Vodo života
Každý den Pán mi sílu dává
Do stínu křídel Tvých 
Rájem 
Bless the Lord 
12. 11.      Lampa
24. 12.  Na svět přišla láska 
Království své dá on chudým
Ty hvězdo betlémská
19. 11.  nezpívá se 
30. 12. Ať dobrý Bůh je stále s vámi
Lásky hrad
26. 11.      Buď vládcem mým
Kristus vítězí 
8. 1.  Už kdysi 
Zpívat píseň lásky smím
2. 12.  Pojď ke mně blíž
Má víra 
V ten den kdy Pán
Pokání čiňte
15. 1.  Boží Beránku Tobě patří čest  3. 12. Králi, milost nám dej
Pane přijď
22. 1. Laudato sii (italiano)
Požehnaný jsi Bože 
10. 12. Adventní II (Hle Pán)
Radujte se bratři
29. 1.  Skrze něj 17. 12. Vzývám a slavím 
Dávám ti Pane
 
5. 2. Světlo světa 24. 12. Zpívej brzy už přijde Pán
 
12. 2.  Neseme, Pane, chléb a víno
Vzdej dík
24. 12. Míško mše pro děti nebyla
19. 2.  Den jak den
Přinášíme chléb
31. 12.  Přikázání lásky
26. 2.  Je krásné být Božím dítětem
Mnohem víc
7. 1.  zpívala schola z Rymic
3. 3. adorace mládeže Vodo života
Nade mnou se smiluj
Víc lásky 
Hospodine, proč jen stojíš v dáli
Dobrořeč duše má Hospodinu
Za vše cos mi daroval
Chci, Pane, chválit Tě
Bůh je sílá má
Můj Králi, má spáso
Slunce Kristovy lásky
14. 1.  Maria nezapomínej
Bless the Lord
12. 3.  Neplač víc, Matko má
Všichni jako ovce
Chrystus Pán 
Křížová cesta - Pilát soudí
21. 1.  nezpívaly jsme
19. 3.  Jako laň dychtí 28. 1.  Na oltář
Uzdrav málo lásky
26. 3.  Přijímám 4. 2.  Laudato sii
2. 4.  Předpověď o utrpení 11. 2.  My jsme zde
9. 4.  Nastal čas velkonočních svátků 18. 2.  Jak úžasná (musí ta láska být)
9. 4. křížová cesta Tak pojď a Boha chval
Ježíši ukřižovaný
Ave crux
Díky za Tvůj kříž
25. 2.  nezpívaly jsme
15. 4.  Nebeští kavalérové (velikonoční text) 4. 3.   
23. 4.  Milosrdní jsou blahoslavení 11. 3.   
30. 4.  Můj Králi, má spáso 18. 3.  
6. 5.  Apoštolská
Já rád Tě mám
25. 3. Květná Nastal čas
7. 5.  Pane tys učitel a přítel 31. 3. Bílá sobota Vzývám Tvoje svaté jméno
Je dokonáno
13. 5.  Tobě Králi chválu vzdávám
Vodo života
Ó Bože světlo naše
Aleluja (hledejte nejprve Boží království)
1. 4. Zmrtvýchsvtání Aleluja (zelená h. 601) + verš Oslavujte Hospodina...
Jen v Kristu mám
14. 5.  Rozžíhá 8. 4.  Aleluja (zelená hosana 601) + verš o Tomášovi
21. 5.  Tvoje jméno vyznávám 15. 4.  Toužím, po Tobě toužím (trojhlas)
28. 5.  Obeta srdca
Vítám 
22. 4.   
4. 6.  Hymnus k DS
Toužím po Tobě toužím
29. 4.   
3. 6. vigilie svatodušní Na kolenou
Vše, co mohu dát
Králi milost nám dej
Naplňuj mne Duchem svým
Effatha
Přijď DS k nám
Boží Beránku Tobě patří čest
Tady u Tvých nohou
Naplň Pane naplň mne
Jsme děti Tvé
Můj Bůh je můj štít
Do stínu křídel Tvých
Má sílo k Tobě vzhlížím
Ó Bože světlo naše
Prosba k Duch svatému
6. 5.  Nové přikázání
11. 6.  Nádherný 13. 5. 
Obeta srdca
Velkou radost mám
18. 6.  Učedníci
Chci, Pane chválit Tě 
19. 5. svatodušní vigilie Pojď, teď je ten čas
Duchu svatý přijď
My jsme zde
Ó, přijď, Pane můj ( Oh Lord hear my prayer)
Haleluja (agnus dei)
Jak dobré je
Dotýkáš se mocí
Duchu svatý volám: Přijď
Vzývám a slavím
Duchu svatý přijď
Klečím tu Pane před tebou
Přijímám
Přijď, přijď, Duchu Boží
Veď mě cestou
Přijď, Pane do našich srdcí
Ježíš, Ježíš je Pán
Vyvyšuji Tebe, Pane
Ježíší přijď (Jesus le Christ)
Náš Bůh je láska
Spiritus Jesu christi
Jesus, remember me
Veni creator
Bless the Lord
Holy Spirit come to us (Tui amoris ignem) 
Vieni Spirito creatore
Dominus Spiritus est
Confitemini DOmino
422B Přijď ó Duchu přesvatý 
 
23. 6.  Na cestu s námi 20. 5. 
Seslání DS
Invochiamo la tua presenza
Prosba k Duchu svatému
    27. 5. Trojice
Skrze něj
Tady a ted
   
3. 6.
 
10. 6.                    
 
17. 6.
 
 
22. 6.
 
 
 
 
 
 
24. 6. 
Ty jsi jediný Bůh 
 
Řekls mi pojď
Na cestě 
 
Obklop mě (svou svatou blízkostí)
 
Tvůj Pán (hymna Žďár 2002)
Přijmi, Pane
Vzdejme Pánu díky (Svý kroky rozezpívej) 
 
 
S každým trápením